Her finner du navn på de som innehar verv i styret i Grenlandspusen for året 2017.

Kontaktdetaljer finner du under Kontakt oss!

Leder - Siv Cathrine Brauter

Leder representerer klubben utad, lede medlemsmøter og årsmøte. Leder har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av styrets arbeid og for arrangementer som utføres i klubbens regi. Leder er ansvarlig for innkalling av styremøter. Leder skal sørge for, i samarbeid med styret, å utnevne en referent til å skrive referat fra medlemsmøter. Leder representerer klubben på rådsmøter i NRR.

Kasserer - Anne Røed Meek

Kasserer har hovedansvar for klubbens økonomi, herunder føre regnskap, utsendelse og innkreving av kontingent, betaling av avgifter. Kasserer skal holde medlemsregister ajour over hvem som har betalt kontingent. Kasserer legger frem en kort økonomisk rapport for styret på styremøtene. Kasserer skal forut for hver Generalforsamling legge fram revidert regnskap og forslag til budsjett for kommende år.

Styresekretær - Monica R. Grytdal

Styresekretær mottar innmeldinger for nye medlemmer og har, sammen med kasserer, ansvar for ajourhold av medlemsregisteret. Har ansvar for korrespondanse med NRR og andre katteklubber. Har ansvaret for utarbeidelse av utkast til styrets årsberetning, som skal godkjennes av styret i forkant av årsmøte. Forslag til behandling på NRR’s eller Grenlandspusens årsmøte sendes sekretæren innen oppsatt frist.

Nestleder - Solveig Damsgaard

Nestleder overtar Leders funksjoner i dennes fravær eller ved Leders inhabilitet. Nestleder godkjenner medlemmers påmeldinger til andre klubbers utstilling via katteutstilling.com.

Medlemsekretær (Stambok, utstilling og NRR kontakt) - Lise Sandbugt/Cathrine Ormåsen

Stambokfører skal ha alle stamtavle rekvisisjoner, søknader om stamnavn, transfers, farge- og navneendringer etc. Alle papirer sendes med ferdigutfylte skjemaer, kvittering for betalt avgift NRR og annet som er nødvendig for den enkelte sak. Alt skal sendes i to eksemplarer (Ett for Grenlandspusens arkiv, ett for NRR) Når katten har tatt tittel skal alle Diplomer og bedømmingsselder kopieres og påføres kattens reg.nr og eiers navn. Dette skal sendes inn senest 14 dager etter at tittel/cert er tatt. På svenske bedømmelsessedler må du få den svenske klubben til å stemple bedømmelsesseddelen før du forlater utstillingen. Denne må du ta kopi av (du får kun ett eksemplar). Dette kan også gjelder andre lands utstillinger. Stambokfører fungerer også som klubbens arkivar. I arkivet oppbevares eksempelvis alle utstillings resultater, samt andre dokumenter som kan være av interesse for klubben.

Styremedlemmer

Lise G Sandbugt, Linda Hansen og Hilde Roland

Varamedlemmer

Heidi Hartvigsen og Mariann Karlsson