Vedtekter

Her finner du våre vedtekter:

Grenlandspusen ble stiftet 23 februar i 1990, og er medlem av Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), som igjen er tilsluttet og godkjent av Fédération Internationale Féline (FIFe).
Grenlandspusen er en klubb for alle kattevenner.
Klubbens formål er å samle katteinteresserte personer ved å arbeide for kattens fremme, med spesiell vekt på helse, livsvilkår og avl.
Klubben og klubbens medlemmer skal være med på å fremme kunnskap om katteraser, samt seriøs og kontrollert avl & oppdrett.
Medlemmene våre skal være med å spre informasjon om korrekt stell og pleie av katter, forsvarlig kattehold og kunnskap om katter generelt. Klubben oppfordrer sine medlemmer til å delta aktivt i og støtte tiltak som fremmer katter status i vårt samfunn. Grenlandspusen’s medlemmer plikter å følge de vedtekter og lover som fremkommer av klubbens eget lovverk, samt de av NRR/FIFe, samtidig som de plikter å følge de til enhver gjeldende lover om Dyrevelferd i Norge.

a) Alle katteinteresserte kan søke medlemskap. Medlemskapet er gyldig fra kontingenten er betalt. Alle hovedmedlemmer har møterett, forslagsrett, talerett og stemmerett. Familie- og støttemedlemmer har møterett.Grensen for stemmerett settes til det året en fyller 15 år. Æresmedlemskap bestemmes av styret.

b) Medlemskap opphører ved: Ved skriftlig utmeldelse til styret og ved eksklusjon, eller ikke å ha betalt kontingent innen forfall.

c) Medlemstyper i Grenlandspusen:

 • Hovedmedlem – fullt medlem av NRR med mulighet til å bestille NRR tjenester
 • Familiemedlem – medlem i tillegg til hovedmedlem.
 • Støttemedlem – med mulighet til å delta i lokale arrangementer.
 • Støttemedlem kan fås med og uten abonnement av Aristokatt.

d) Søknad om Stamnavn

For at et medlem i Grenlandspusen skal søke om et stamnavn så plikter medlemmet å sette seg godt inn i gjeldende lovverk i NRR og FIFe som gjelder avl og oppdrett.

Medlemmet skal søke å få en mentor i eller utenfor klubben – et medlem av NRR, som helst som driver oppdrett av samme rase som medlemmet søker å drive oppdrett av.

Medlemmer som ikke følger lover og regler satt av NRR og FIFe i forbindelse med oppdrett og avl kan bli satt i karantene som oppdretter, og i verste fall bli ekskludert av klubben.

Kontingenten fastsettes på årsmøtet og gjelder for påfølgende kalenderår.
Kontingenten forfaller til betaling den 15. februar.

Medlemskapets opphør ved uteblitt betaling:

Kontingent som ikke er betalt innen 28. februar vil medføre at Aristokatt vil utebli, samt tjenester fra NRR vil ikke være tilgjengelig (påmelding til utstilling, stambok føring etc.) og vil medføre at medlemmet blir strøket fra medlemsregisteret.

Innmelding etter 31.07 og 31.10:

Nye medlemmer som melder seg inn som medlem av Grenlandspusen etter 31. juli vil få ½ pris på medlemskontingenten ut året.

Nye medlemmer som melder seg som medlem av Grenlandspusen etter 1. november betaler full pris. Kontingenten vil da også gjelde påfølgende år.

Dette gjelder kun ved 1. gangs innmelding i Grenlandspusen og for hovedmedlemskap.

Verving av nye medlemmer:

Nye medlemmer som blir vervet av eksisterende medlem av Grenlandspusen betaler halv pris for medlemskapet det året innmelding skjer.

Årsmøtet velger leder, nestleder, kasserer og stamboksekretær.

For å kunne inneha et av disse fire verv må man ha vært medlem av Grenlandspusen i minst 1 år.

Det skal være minimum 4 styremedlemmer, inkludert leder, nestleder, kasserer og stamboksekretær.

Maksimum 8.

Årsmøtet velger også opptil 2 varamedlemmer.

Ved konstituering av nytt styre skal styret fordele roller og oppgaver: sekretær (NRR og stambokfører kontakt), styremedlem med oppgaver rundt utstilling. Konstituering av styret skal skje senest 14 dager etter avholdt Årsmøte og styresammensetning skal informeres alle medlemmer samt NRR i umiddelbart.

Andre oppgaver kan også tildeles styremedlemmene ved behov.

Leder velges i år med partall og velges for to år. Nestleder og kasserer velges i år med oddetall og velges for to år.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen og varamedlemmene for 1 år.

Styremedlemmer som innehar en rolle som leder, nestleder eller kasserer, og som velger å trekke seg fra sitt verv, trekker seg fra sitt styreverv i sin helhet for den perioden de har vært valgt.

Minst 3 av styrets medlemmer må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig. Styret tiltrer umiddelbart etter årsmøtet. Fra samme familie/husstand kan det ikke sitte flere enn 2 personer samtidig.

Lederen innkaller til styremøter. Finner minst 2 i styret det nødvendig, kan styremøte innkalles. Styret representerer klubben utad, og etter avtale kan leder alene representere klubben. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig og disse rapporterer til styret. Styret er pålagt å føre protokoll over styremøter og medlemsmøter.

Ved siden av dette skal også Årsmøtet velge en valgkomité og revisor.

Styret velger web-ansvarlig.

Styret står også fritt til å initiere andre komiteer, som utstillingskomité, aktivitetskomité etc. Her kan medlemmer bli forespurt om de ønsker å delta.

Bemerk:

Styremedlemmer og vara til styret har taushetsplikt på de saker de behandler i styret, og skal skrive under på en taushetserklæring når de tiltrer verv i klubben. Denne taushetserklæringen gjelder også medlemmer som tiltrer verv sentralt i NRR.

Styret plikter å innkalle til og arrangere medlemsmøter.
Medlemsmøter er åpne for alle katteinteresserte.

Styret er ansvarlig for klubbens midler. Regnskapet føres av kassereren.
Regnskapsåret er fra 01.01 til 31.12 påfølgende år.

Regnskap for avholdte utstillinger vil bli ført i tillegg til vanlig årsregnskap og vil være tilgjengelig for medlemmene så fort alle regninger og utlegg er ført i regnskapet, senest 2 måneder etter avholdt utstilling.

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen 18 januar.

Innkalling varsles per e-post 30 dager før Årsmøtet. Innkallingen vil også bli lagt ut på Facebook og dato varsles så fort høstprogrammet er satt opp for Grenlandspusen’s medlemmer.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Forslag skal sendes per epost til: grenlandspusen@gmail.com. Dato for siste frist skal være nevnt i innkallingen.

Årsrapport, regnskap, budsjettforslag** og forslag skal sendes ut til medlemmene senest 7 dager før årsmøtet. Dette vil bli sendt ut via e-post.

 • De medlemmer som IKKE har e-post adresse vil få dette per vanlig brevpost. Alle sakspapirer vil være tilgjengelig i utskrifts format ved Årsmøtet.
 • Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte medlemmer. 

Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsrapport fra styret og faste komiteer.
 2. Klubbens regnskap
 3. Budsjettforslag**
 4. Fastsettelse av medlemskontingenten.
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styre, valgkomité og revisor

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Benkeforslag på valg godtas ikke der valgkomiteen (evt. styret ved mangel på valgkomité) har forslag til kandidat.

Der det eventuelt ikke er foreslått kandidater før årsmøtet, så kan årsmøtet velge inn frivillig kandidat til styreverv, som melder seg på årsmøtet.

 • Representant til NRR’s Generalforsamling skal være valgt blant styremedlemmer. Skulle dette være vanskelig å få til kan styret utnevne ett hovedmedlem til å representere Grenlandspusen til å fylle en av to plasser.
 • Styret velger vararepresentanter.

Skulle Årsmøtet ikke ha navn på disse innen Årsmøtet’s slutt, så vil styret ha fullmakt til å oppnevne representanter til NRR’s Generalforsamling innen frist for påmelding som er ca. 10. januar kommende år.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkalling skjer med 14 dagers varsel og på den skal det stå den eller de saker som skal behandles.

Endring av disse vedtekter kan bare skje på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til endringer må fremsettes skriftlig til styret, senest 14 dager før årsmøtet.

Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttalelser skader eller hindrer klubben i dens arbeid eller anseelse kan bli suspendert.
Før et medlem kan bli suspendert, skal det holdes forhandlingsmøte mellom styret og medlemmet. Et enstemmig styre kan suspendere et medlem.

Det skal tungtveiende grunner til for å bli suspendert, som for eksempel dyremishandling og/eller økonomisk misligholdelse overfor klubben.
Avgjørelsen trer i kraft umiddelbart etter behandling

Klubben kan oppløses, men det kreves 2/3 flertall på 2 årsmøter. Ved opphør skal klubbens midler overføres til den organisasjon som tar seg av omplassering/pleie av foreldreløse/vanskjøtte katter lokalt.

Grenlandspusen er en katteklubb som bryr seg om katters velferd. For å vise støtte til lokale dyrevern organisasjoner så setter Grenlandspusen av 30% av lotteriinntektene fra Julelotteriet hvert år som doneres til en eller flere lokale dyrevern organisasjoner. Hvilke(n) velges på Årsmøtet hvert år, av medlemmene. Er det flere enn en, så skal fordelingen være broderlig. Medlemmene fremmer forslag til hvem som skal motta innen 14 dager før årsmøtet.

Skulle Grenlandspusen et år gå med underskudd, så KAN årsmøtet velge å ikke gjennomføre denne vedtekten. Men kan beslutte å gjøre det uansett, sett at klubbens økonomi tillater dette.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende NRR lover og regler.

Vedtektene er oppdatert og noe endret på følgende årsmøter:

 • 04.11.02.
 • 02.11.05 (punkt 11. Ny ordlyd)
 • 04.11.09*
 • 04.11.10**
 • 03.11.11
 • 07.11.13 (punkt 4. Antall stemmer ved styremøte settes til 3, fra 4)(punkt 7. 'Innkalling varsles med SMS om det sendes ut med e-post' er strøket)
 • 06.11.14 (punkt 7. Eventuelt under årsmøteagenda strykes)
 • 05.11.15 (endringer til punkter 2, 3, 4, 6, 7 og 10 - endringene kan fås ved henvendelse til styret)
 • 17.11.17 (endring til punkter under Årsmøte: benkeforslag tillates der valgkomité ikke har forslag og setning ang fullmakt er fjernet - dette tillater dermed fullmakt på årsmøte). 
 • 22.11.18 (endring til punktene 1, 2, 4 og tillegg med punkt 12)
 • 12.11.19 - En liten endring i forhold til punkt 3. Kontingent.
 • 12.11.20 - Tre punkter under 2. Medlemskap er endret.
  • Familiemedlem til hovedmedlem har nå tale, forslag og stemmerett.
  • Støttemedlem er endret til Klubbmedlem.
  • Søknad om stamnavn har fått litt tekstendringer og man må nå søke en erfaren mentor.
 • 23.11.23 - To endringer:
  • 3. Kontingent: Presisering av hovedmedlemskap og innmelding etter 31. juli.
  • 6. Regnskap og 7. Årsmøte: endring av regnskapsår for klubben